Monday, 12 February 2018

Konsep Asas Etika dan Jenis Nilai Moral

Sila jawab semua soalan di bawah.

Bahagian A

1.    Apakah definisi nilai?

2. Huraikan perbezaan antara nilai-nilai berikut:
    a) Ekstrinsik dan intrinsik
    b) Subjektif dan objektif
    c) Relatif dan mutlak

3. Jelaskan ciri-ciri nilai.

Bahagian B

1.    Nyatakan tiga fungsi nilai.           
(3 markah)

2.    Jelaskan nilai ekstrinsik dan intrinsik beserta satu contoh yang sesuai.

Nilai
Penjelasan
Contoh
Ekstrinsik
i.

i.

ii.

Intrinsik
i.

i.

ii.

                        (6 markah)

3.    Nyatakan tiga perbezaan di antara nilai relatif dan nilai mutlak.
      (6 markah)


“Nilai merupakan satu unsur yang dapat mencermin
atau mengukur perlakuan manusia”

4.    Senaraikan tiga contoh nilai yang ditonjolkan secara lisan.

            (3 markah)

5.    Jelaskan jenis nilai-nilai di bawah.
          i.        Intrinsik.
         ii.        Instrumental.
        iii.        Mutlak.
(6 markah)